دراوردن اشیا

در آوردن اشیا از داخل فاضلاب

در آوردن اشیا از داخل لوله

بسیاری از افراد هستن که وسایل خود را با بی توجهی به ان با خود حمل میکنند.بی خبر از ان که احتمال افتادن وسایل به جای های مختلف که دراوردن ان بسیار مشکل است.یا باید وسایل مخصوص را داشته باشند یا این که با افراد متخصص تماس بگیرید. پیشنهاد ما این است که اگر وسایلتان در جایی افتاده که قادر به دراوردن ان نمیشوید میتوانید خون سردی خود را حفظ نموده و با ما تماس بگیرید.اسنپ لوله با افراد متخصص در ارتباط هست و در خدمات خانه میتواند بسیار قابل اعتماد باشد.در حالی که این متن را میخوانید میتوانید با شماره ای 9104 276 0912 تماس حاصل فرمایید.

برای تماس مستقیم بر روی شماره کلیک کنید.
9104 276 0912

نکته:هرگز بعد افتادن اشیا داخل لوله یا چاه فاضلاب مایعات نریزید و یا اگر وارد نیستید تلاش نکنید چون احتمال این که پایین تر بره و در اوردن ان مشکل است.

در اوردن اشیا از داخل فاضلاب با دستگاه

افتادن وسایـل و اشیـا مانند صابـون، موبایـل، ســوئیــچ یا کــلید به داخل چاه تـوالت اتفـاقی است که زیاد رخ میـدهد و برای بیـرون آوردن طلا و اشیـاء قیــمتی از چـاه یا لـوله تـوالـت از دستـگاه های مـخصوصی استفـاده میشــود.بنــابراین لــــــازم است در صـورت رخ دادن ایـن اتفـاق و بـرای درآوردن اشیــا از لـوله یا درآوردن گوشی از لوله سریــعا با شـرکت های لوله بازکنی و تخـلیه چاه تماس بگیـرید.به این دلیل که با انجـام هـر کار اشتباهی مانند ریـختن آب یا دستتکاری سیــفون تـوالت، ممـکن است بـاعث حرکـت وسایل یا اشـیا در چـاه فاضـلاب شـوید امــــــــــا لازم به ذکر استت که اگر توالـت متنزل شما فترنگی باشد،به راحتــی با باز کتردن کتاسـه توالت همتچنین .جتدا کردن درپــوش آن و لـرزاندن کـاسه میتـوانید اشتیا قیتمتی خود را از تـوالت فـرنگی در آوریـد.

درآوردن طلا از فاضلاب
در آوردن اشیا مانند مبایل
دراوردن اشیا قیمتی و.. از داخل فاضلاب

درآوردن گوشی موبایل از چاه توالت

اشتبـاهی که اکثـر مردم در زمـان در آوردن اشیـا از لـوله مـرتـکب میـشوند این اسـت که دسـت خود را تـا آرنـج وارد کـاسه تـوالـت میکـنند امـا لازم اسـت بدانـید سیـستتم لوله کشی فـاضلاب سـاختمتان هـای ایران طـوری طـراحــی شــده اسـتکـه اگر قـصد بـرداشـتن گوشـی مـوبایـل را کردید باید دســتتان را تـا آرنـج وارد لولـه فـاضـلاب تـوالـت کنـید کـه در ایـن حـالت بخاطـر پیچشـی کـه در مـچ دسـت و سـاعـد دسـت شمـا به وجود مـی آیـد همـچنـین زمـانی کـه صـرف درآوردن مـوبایـل میـکنیـد،بـاعث ورم کـردن دستـتان خـواهـد شـد کـه هـمین موضـوع مـوجـب قفـل شدن دسـت شما درون چـاه میـشود که بـا فشـار بیـرون کشـیدن دسـت خـود از درون چـاه، آسیـب جـدی خواهیــد دیـد. پـس بهتـر اسـت جـهت در اوردن اشیـا از لولـه با چـاه با شـرکت ما یعنی اسنپ لوله  و تخـلیه چاه تماس بگیـرید.

جهت تماس کلیک کنید 09122769104